Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hòa Bình

Địa chỉ: Số 8 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: Hòa Bình: 02183.883399 - Hà Nội: 0243.5543818

Fax: 02183.883399

Emailcongtyxekhachbinhan@gmail.com

Websitewww.xekhachbinhan.com